Domov Jesienka Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Opatrovateľská služba

Druh sociálnej služby

Opatrovateľská služba

Čas poskytovania sociálnej služby

Doba neurčitá

Forma poskytovania

Terénna  sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby

V domácnosti obyvateľa mesta Šurany

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Vnuková ,           tel.: +421911229003

e-mail : jesienkasp@surany.sk

 

Cieľom terénnej opatrovateľskej služby

je poskytnúť sociálnu pomoc fyzickej osobe, ktorá

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je  najmenej II podľa prílohy č. 3a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 

Kde žiadosť vybaviť :

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu /ďalej len žiadosť/ vybavujú občania na Mestskom úrade v Šuranoch. Po podaní žiadosti sa vypracuje zdravotný posudok a sociálny posudok. Na základe oboch posudkov sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom celého administratívneho procesu je vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“.Opatrovateľská služba je poskytovaná len obyvateľom Mesta Šurany.

 

Žiadosti potrebné k poskytovaniu opatrovateľskej služby v domácnosti :

 

• Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – vyplnená žiadosť  sa podáva osobne alebo písomne na obecnom/mestskom úrade  v mieste trvalého bydliska

• Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  - vyplnená žiadosť sa podáva priamo v Domove Jesienka Šurany, Matunákova č. 2, 942 01 Šurany 

 

Súbory na stiahnutie