Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Špecializované zariadenie

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie

Čas poskytovania sociálnej služby: Doba neurčitá

Forma poskytovania: Pobytová sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby: Domov Jesienka Šurany, Matunákova č. 2, 942 01 Šurany

Kapacita zariadenia: 32 miest

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Vnuková ,

tel.: +421911229003

e-mail : jesienkasp@surany.sk

Cieľom sociálnej služby  v špecializovanom zariadení :

je poskytnúť sociálnu pomoc fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,  skleróza multiplex, demencia rôzneho typu etiológie, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Poskytované služby v špecializovanom zariadení :

a) odborné činnosti

 1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,

b) obslužné činnosti

 1. ubytovanie,
 2. stravovanie,
 3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

c) ďalšie činnosti

 1. poskytovanie osobného vybavenia,
 2. zabezpečuje sa záujmová činnosť
 3. zabezpečuje sa pracovná terapia
 4. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

Kde žiadosť vybaviť :

Postup pri vybavovaní žiadosti občanov do Špecializovaného zariadenia
Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja /ďalej len NSK/, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu /ďalej len žiadosť/ osobne alebo písomne  na Úrade NSK, odbor sociálnych vecí so sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Žiadosť je možné si stiahnúť zo stránky Úradu NSK www.unsk.sk.
Po podaní žiadosti sa vypracuje zdravotný posudok a sociálny posudok. Na základe oboch posudkov sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom celého administratívneho procesu je vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“.

Žiadosti potrebné k prijatiu občana do Špecializovaného zariadenia:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení  – vyplnená žiadosť  sa podáva osobne alebo písomne na Úrade NSK, odbor sociálnych vecí, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení  - vyplnená žiadosť sa podáva priamo v Domove Jesienka Šurany, Matunákova č. 2, 942 01 Šurany 

Pri nástupe do zariadenia požadujeme : 

 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Kompletne vypísanú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • Občiansky preukaz
 • Preukaz poistenca
 • Preukaz  ZŤP alebo  ŤZP/S, ak je občan jeho vlastníkom
 • Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku za predchádzajúci a aktuálny rok
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s overeným podpisom
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti žiadateľa vydané zmluvným lekárom, nie staršie ako tri dni pred nástupom
 • Osobné veci a šatstvo klienta – zoznam vecí
 • Zdravotná karta od všeobecného praktického lekára
 • Lieky na 7 dní, podľa potreby pomôcky pre imobilných a inkontinentných obyvateľov 

Bezodkladné prijatie : 

V odôvodnených prípadoch naše zariadenie môže prijať záujemcu o sociálnu službu ešte pre vydaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, vždy sa však musí jednať o situáciu, kedy sú zdravie a život záujemcu vážne ohrozené. 

Samoplatca :

Záujemca môže požiadať o umiestnenie do zariadenia aj v prípade, ak nebolo začaté konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu. V takom prípade si bude záujemca platiť úhradu za sociálne služby najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Prijatie takéhoto záujemcu je len za predpokladu, že voľné miesto nie je možné obsadiť záujemcom s právoplatným rozhodnutím.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej službyv ŠZ Veľkosť: 200.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.5.2019