Domov Jesienka Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zariadenie pre seniorov

Druh sociálnej služby

Zariadenie pre seniorov 

Čas poskytovania sociálnej služby

Doba neurčitá

Forma poskytovania

Pobytová sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby

Domov Jesienka Šurany, Matunákova č. 2, 942 01 Šurany

Kapacita zariadenia

28 miest

Kontaktná osoba

Mgr. Viera Kulíšková,

tel.: tel.: +421911229003

e-mail : vierakuliskova@zoznam.sk

 

Cieľom sociálnej služby  v zariadení pre seniorov :

je poskytnúť sociálnu pomoc fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe , ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

Poskytované služby v zariadení pre seniorov :

1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,

5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

8. osobné vybavenie

ďalšie činnosti

1. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
2. zabezpečuje sa záujmová činnosť 

 

Kde žiadosť vybaviť :

Postup pri vybavovaní žiadosti občanov do Zariadenia pre seniorov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov /ďalej len žiadosť/ vybavujú občania na obecnom/mestskom úrade v mieste trvalého bydliska. Po podaní žiadosti sa vypracuje zdravotný posudok a sociálny posudok. Na základe oboch posudkov sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom celého administratívneho procesu je vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“.

 

 

Žiadosti potrebné k prijatiu občana do Zariadenia pre seniorov:

 

• Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – vyplnená žiadosť  sa podáva osobne alebo písomne na obecnom/mestskom úrade  v mieste trvalého bydliska, obyvatelia Šurian žiadosť podávajú priamo v Domove Jesienka Šurany,  Matunákova   č. 2, 942 01 Šurany 

• Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov  - vyplnená žiadosť sa podáva priamo v Domove Jesienka Šurany, Matunákova č. 2,    942 01 Šurany 

 

 

Pri nástupe do zariadenia požadujeme :  

• Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

• Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

• Kompletne vypísanú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

• Občiansky preukaz

• Preukaz poistenca

• Preukaz  ZŤP alebo ŤZP/S, ak je občan jeho vlastníkom 

• Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku za predchádzajúci a aktuálny rok

• Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s overeným podpisom

• Potvrdenie o bezinfekčnosti žiadateľa vydané zmluvným lekárom, nie staršie ako tri dni pred nástupom

• Osobné veci a šatstvo klienta – zoznam vecí

• Zdravotná karta od všeobecného praktického lekára

• Lieky na 7 dní, podľa potreby pomôcky pre imobilných a inkontinentných obyvateľov 

 

Bezodkladné prijatie : 

V odôvodnených prípadoch naše zariadenie môže prijať záujemcu o sociálnu službu ešte pre vydaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, vždy sa však musí jednať o situáciu, kedy sú zdravie a život záujemcu vážne ohrozené. 

 

Samoplatca :

Záujemca môže požiadať o umiestnenie do zariadenia aj v prípade, ak nebolo začaté konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu.  V takom prípade si bude záujemca platiť úhradu za sociálne služby najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Prijatie takéhoto záujemcu je len za predpokladu, že voľné miesto nie je možné obsadiť záujemcom  s právoplatným rozhodnutím.

 

Súbory na stiahnutie

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.